Selasa, 24 September 2013

Cabutan : AKTA PENDAFTARAN PERTUBUHAN 1966

Peringatan untuk PSSGM Negeri dan Daerah yang telah dibatalkan .

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

48. Bertindak bagi pihak atau mewakili masyarakat yang menyalahi undang-undang
49. Liabiliti pemegang jawatan pertubuhan yang pendaftarannya telah
dibatalkan
50. Bendera, simbol , lambang, lencana dan tanda kebesaran lain bagi pertubuhan
51. Liabiliti pemegang jawatan berkenaan dengan kesalahan oleh pertubuhan
52. Masyarakat yang menggunakan upacara Triad disifatkan sebagai sebuah masyarakat yang menyalahi undang-undang
53. Penalti kerana salah guna wang atau harta pertubuhan berdaftar society6 Undang-Undang Malaysia AKTA 335 seksyen
53A. Penalti kerana mempamerkan atau menggunakan perakuan pendaftaran yang mempunyai telah dibatalkan Bertindak bagi pihak atau mewakili masyarakat yang menyalahi undang-undang

48. (1 ) Mana-mana orang yang dengan apa-apa cara bertindak bagi pihak , ataumewakili , atau membantu, whetherin kapasiti profesional atau selainnya walau macam mana pun , mana-mana unlawfulsociety , atau mana-mana orang yang merupakan officebearer an itu seolah-olah dia terus menjadi officebearer an , ataumana-mana badan yang merupakan badan pengelola pertubuhan atau mana-mana cawangannya seolah-olah ia terus menjadi badan yang mengawal itu, dalam berhubung dengan apa-apa perkara , adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah boleh, apabila disabitkan , dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit ataukedua-duanya.

(2) Subseksyen (1) tidak terpakai bagi suatu rayuan oleh menyalahi undang-undang masyarakat di bawah seksyen 18 , atau apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamahberkenaan dengan apa-apa perkara yang melibatkan pertubuhan itu , atau mana-mana orang yang adalah yang pemegang jawatan , atau badan yang merupakan badan yang mengawal ataubadan pengelola mana-mana cawangannya .Liabiliti pemegang jawatan pertubuhan yang pendaftarannya telah telah dibatalkan

49. (1) Jika pendaftaran mana-mana masyarakat, selain daripada masyarakatyang merupakan sebuah parti politik, telah dibatalkan di bawah seksyen 2A , atauperenggan 13 (1 ) (b) atau subperenggan 13 (1) (c) ( i), ( ii), (iii), (iv),(vi), (vii), (viii ) atau ( ix) , atau di bawah seksyen 16 , mana-mana pemegang jawatanpertubuhan itu pada masa yang pembatalan itu selepas masa itumenjadi atau , selepas tamat tempoh tiga puluh hari dari pembatalan itu,terus kekal sebagai pemegang jawatan dalam mana-mana masyarakat lain tanpakebenaran bertulis Pendaftar hendaklah melakukan suatu suatu kesalahan dan boleh dikenakan , apabila disabitkan, dipenjarakan selamatempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi * lima belasribu ringgit atau kedua-duanya.
(2 ) Kecuali jika pendaftaran pertubuhan yang telah dibatalkan
di bawah seksyen 2A atau perenggan 13 ( 1) (b ) sekatan yang dikenakan ke ataspemegang jawatan di bawah subseksyen ( 1) hendaklah terhenti apabila tamat tempohdaripada tempoh lima tahun bermula dari tarikh pembatalan itu.Bendera, simbol , lambang, lencana dan tanda kebesaran lain bagi pertubuhan

. ( 1) Tiada pertubuhan hendaklah menerima pakai asits memiliki apa-apa bendera , simbol, lambang,lencana atau lambang lain kecuali bendera, simbol, lambang , lencanaatau lambang lain yang telah diluluskan oleh Pendaftar.
* CATATAN-Dahulunya "sepuluh ribu ringgit "-lihat Akta Pertubuhan (Pindaan) 1998 [Akta A1027 ].

Liabiliti pemegang jawatan berkenaan dengan kesalahan oleh pertubuhan
51. (1) Jika apa-apa kesalahan yang boleh dihukum dengan denda orimprisonmenttelah dilakukan, sama ada atau tidak mana-mana orang telah disabitkan
dalam berkenaan dengannya dan kesalahan itu telah dilakukan atau berupatelah dilakukan oleh mana-mana pertubuhan atau atas nama atau bagi pihakmana-mana pertubuhan , tiap-tiap pemegang jawatan ofsuch masyarakat dan tiap-tiap orangmenguruskan atau membantu dalam pengurusan pertubuhan itu dimasa pelakuan kesalahan itu hendaklah disifatkan sebagai kesalahan ofsuch bersalah dan boleh dikenakan hukuman yang ditetapkanbaginya oleh undang-undang, melainkan jika dia membuktikan sehingga memuaskan hati Mahkamah bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuan danbahawa dia telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk mencegah pelakuan kesalahan kesalahan itu.

(2 ) Mana-mana pemegang jawatan dan orang yang menguruskan atau membantu dalam pengurusan ofsuch masyarakat bertanggungjawab untuk didakwa di bawah seksyen ini, walaupun dia tidak boleh mengambil bahagian dalam pelakuan kesalahan itu.

(3) Dalam mana-mana pendakwaan di bawah subseksyen (1) seorang pemegang jawatan mana-mana orang yang menguruskan atau membantu dalam pengurusan pertubuhan, apa-apa dokumen yang dijumpai dalam milik seseorang pemegang jawatan seperti masyarakat atau orang yang membantu dalam pengurusan pertubuhan itu atau anggota koperasi itu atau di mana-mana tempat yang dipajak, disewa, dipinjam, digunakan atau dikawal oleh masyarakat itu hendaklah menjadi keterangan prima
keterangan mengenai kandungannya bagi maksud membuktikan bahawa
apa-apa yang telah dilakukan atau berupa sebagai telah dilakukan oleh atau bagi pihak masyarakat.

Masyarakat yang menggunakan upacara Triad disifatkan sebagai sebuah masyarakat yang menyalahi undang-undang

52. (1 ) Tiap-tiap masyarakat , sama ada berdaftar atau tidak , yang menggunakanupacara Triad hendaklah disifatkan menjadi masyarakat yang menyalahi undang-undang .
* CATATAN- Dahulunya "satu ribu ringgit "-lihat Akta Pertubuhan (Pindaan) 1998 [Akta A1027 ]. Pertubuhan

51(2) Bagi maksud subseksyen (1 ) upacara Triad ertinya mana-mana
upacara yang biasanya digunakan byTriadSocieties , apa-apa upacara yang menyerupai apa-apa upacara itu dan sebahagian daripada upacara itu.
(3) Mana-mana orang yang menjadi atau bertindak sebagai anggota masyarakat Triad atau menghadiri mesyuarat itu atau isfound memiliki , atau mempunyai jagaan atau kawalan mana-mana buku, akaun, tulisan, senarai anggota, meterai, panji-panji atau insignia bagi, atau yang berhubungan dengan , mana-mana Triad masyarakat sama ada masyarakat itu ditubuhkan di Malaysia atau tidak, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi * lima belas ribu ringgit. Penalti kerana salah guna wang atau harta pertubuhan berdaftar

53. (1 ) Jika, atas aduan yang dibuat oleh ahli berdaftar masyarakat, atau oleh Pendaftar dibuktikan dengan memuaskan hati seorang Mahkamah Sesyen bahawa mana-mana pemegang jawatan atau anggota pertubuhan belia itu Hasin milik atau kawalannya mana-mana masyarakat ofthe harta sebaliknya dengan mengikut peraturan-peraturan masyarakat, menyalahi undang-undang atau mempunyai ditahan atau dengan sengaja menggunakan mana-mana wang masyarakat untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan atau diarahkan dalam peraturan masyarakat dan dibenarkan oleh Akta ini, Mahkamah hendaklah, jika difikirkan perlu untuk
keadilan kes itu menghendaki demikian, perintah pemegang jawatan atau anggota untuk menyampaikan semua harta itu kepada pemegang amanah masyarakat dan membayar kepada mereka wang supaya ditahan menyalahi undang-undang atau tidak wajar digunakan.

(2) complaintmade undersubsection (1) otherthan aduan yang dibuat oleh Pendaftar tidak akan dilayan melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahawa pengadu itu, pada tarikh aduan itu, anggota koperasi berdaftar itu berkenaan dengan harta aduan yang dibuat sedemikian

(3) Mana-mana orang yang terikat dengan perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) yang failsto mematuhi termsthereof dan arahan yang diberikan di dalamnya dalam masa yang dinyatakan dalam perintah itu adalah bersalah suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan , dikenakan denda tidak melebihi ** lima ribu ringgit.
(4) Sesuatu perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) tidak boleh menyentuh atau menghalang pendakwaan , atau prosiding sivil terhadap , apa-apa seperti pemegang jawatan atau anggota.

* CATATAN-Dahulunya "sepuluh ribu ringgit "-lihat Akta Pertubuhan (Pindaan) 1998 [Akta A1027 ].
** CATATAN-Dahulunya " dua ribu ringgit "-lihat Akta Pertubuhan (Pindaan ) 1998
[Akta A1027 ] 0,52 Undang-Undang Malaysia AKTA 335
Penalti kerana mempamerkan atau menggunakan perakuan pendaftaran yang telah dibatalkan


53A. Mana-mana orang yang mempamerkan atau menggunakan apa-apa ofregistration sijil atau menyalin daripadanya masyarakat yang pendaftarannya telah dibatalkan dengan pengetahuan bahawa perakuan pendaftaran telah dibatalkan adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ribu ringgit

Tiada ulasan:

Kisah Kami

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...