Selasa, 24 September 2013

Cabutan : AKTA PENDAFTARAN PERTUBUHAN 1966

Peringatan untuk PSSGM Negeri dan Daerah yang telah dibatalkan .

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

48. Bertindak bagi pihak atau mewakili masyarakat yang menyalahi undang-undang
49. Liabiliti pemegang jawatan pertubuhan yang pendaftarannya telah
dibatalkan
50. Bendera, simbol , lambang, lencana dan tanda kebesaran lain bagi pertubuhan
51. Liabiliti pemegang jawatan berkenaan dengan kesalahan oleh pertubuhan
52. Masyarakat yang menggunakan upacara Triad disifatkan sebagai sebuah masyarakat yang menyalahi undang-undang
53. Penalti kerana salah guna wang atau harta pertubuhan berdaftar society6 Undang-Undang Malaysia AKTA 335 seksyen
53A. Penalti kerana mempamerkan atau menggunakan perakuan pendaftaran yang mempunyai telah dibatalkan Bertindak bagi pihak atau mewakili masyarakat yang menyalahi undang-undang

48. (1 ) Mana-mana orang yang dengan apa-apa cara bertindak bagi pihak , ataumewakili , atau membantu, whetherin kapasiti profesional atau selainnya walau macam mana pun , mana-mana unlawfulsociety , atau mana-mana orang yang merupakan officebearer an itu seolah-olah dia terus menjadi officebearer an , ataumana-mana badan yang merupakan badan pengelola pertubuhan atau mana-mana cawangannya seolah-olah ia terus menjadi badan yang mengawal itu, dalam berhubung dengan apa-apa perkara , adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah boleh, apabila disabitkan , dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit ataukedua-duanya.

(2) Subseksyen (1) tidak terpakai bagi suatu rayuan oleh menyalahi undang-undang masyarakat di bawah seksyen 18 , atau apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamahberkenaan dengan apa-apa perkara yang melibatkan pertubuhan itu , atau mana-mana orang yang adalah yang pemegang jawatan , atau badan yang merupakan badan yang mengawal ataubadan pengelola mana-mana cawangannya .Liabiliti pemegang jawatan pertubuhan yang pendaftarannya telah telah dibatalkan

49. (1) Jika pendaftaran mana-mana masyarakat, selain daripada masyarakatyang merupakan sebuah parti politik, telah dibatalkan di bawah seksyen 2A , atauperenggan 13 (1 ) (b) atau subperenggan 13 (1) (c) ( i), ( ii), (iii), (iv),(vi), (vii), (viii ) atau ( ix) , atau di bawah seksyen 16 , mana-mana pemegang jawatanpertubuhan itu pada masa yang pembatalan itu selepas masa itumenjadi atau , selepas tamat tempoh tiga puluh hari dari pembatalan itu,terus kekal sebagai pemegang jawatan dalam mana-mana masyarakat lain tanpakebenaran bertulis Pendaftar hendaklah melakukan suatu suatu kesalahan dan boleh dikenakan , apabila disabitkan, dipenjarakan selamatempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi * lima belasribu ringgit atau kedua-duanya.
(2 ) Kecuali jika pendaftaran pertubuhan yang telah dibatalkan
di bawah seksyen 2A atau perenggan 13 ( 1) (b ) sekatan yang dikenakan ke ataspemegang jawatan di bawah subseksyen ( 1) hendaklah terhenti apabila tamat tempohdaripada tempoh lima tahun bermula dari tarikh pembatalan itu.Bendera, simbol , lambang, lencana dan tanda kebesaran lain bagi pertubuhan

. ( 1) Tiada pertubuhan hendaklah menerima pakai asits memiliki apa-apa bendera , simbol, lambang,lencana atau lambang lain kecuali bendera, simbol, lambang , lencanaatau lambang lain yang telah diluluskan oleh Pendaftar.
* CATATAN-Dahulunya "sepuluh ribu ringgit "-lihat Akta Pertubuhan (Pindaan) 1998 [Akta A1027 ].

Liabiliti pemegang jawatan berkenaan dengan kesalahan oleh pertubuhan
51. (1) Jika apa-apa kesalahan yang boleh dihukum dengan denda orimprisonmenttelah dilakukan, sama ada atau tidak mana-mana orang telah disabitkan
dalam berkenaan dengannya dan kesalahan itu telah dilakukan atau berupatelah dilakukan oleh mana-mana pertubuhan atau atas nama atau bagi pihakmana-mana pertubuhan , tiap-tiap pemegang jawatan ofsuch masyarakat dan tiap-tiap orangmenguruskan atau membantu dalam pengurusan pertubuhan itu dimasa pelakuan kesalahan itu hendaklah disifatkan sebagai kesalahan ofsuch bersalah dan boleh dikenakan hukuman yang ditetapkanbaginya oleh undang-undang, melainkan jika dia membuktikan sehingga memuaskan hati Mahkamah bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuan danbahawa dia telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk mencegah pelakuan kesalahan kesalahan itu.

(2 ) Mana-mana pemegang jawatan dan orang yang menguruskan atau membantu dalam pengurusan ofsuch masyarakat bertanggungjawab untuk didakwa di bawah seksyen ini, walaupun dia tidak boleh mengambil bahagian dalam pelakuan kesalahan itu.

(3) Dalam mana-mana pendakwaan di bawah subseksyen (1) seorang pemegang jawatan mana-mana orang yang menguruskan atau membantu dalam pengurusan pertubuhan, apa-apa dokumen yang dijumpai dalam milik seseorang pemegang jawatan seperti masyarakat atau orang yang membantu dalam pengurusan pertubuhan itu atau anggota koperasi itu atau di mana-mana tempat yang dipajak, disewa, dipinjam, digunakan atau dikawal oleh masyarakat itu hendaklah menjadi keterangan prima
keterangan mengenai kandungannya bagi maksud membuktikan bahawa
apa-apa yang telah dilakukan atau berupa sebagai telah dilakukan oleh atau bagi pihak masyarakat.

Masyarakat yang menggunakan upacara Triad disifatkan sebagai sebuah masyarakat yang menyalahi undang-undang

52. (1 ) Tiap-tiap masyarakat , sama ada berdaftar atau tidak , yang menggunakanupacara Triad hendaklah disifatkan menjadi masyarakat yang menyalahi undang-undang .
* CATATAN- Dahulunya "satu ribu ringgit "-lihat Akta Pertubuhan (Pindaan) 1998 [Akta A1027 ]. Pertubuhan

51(2) Bagi maksud subseksyen (1 ) upacara Triad ertinya mana-mana
upacara yang biasanya digunakan byTriadSocieties , apa-apa upacara yang menyerupai apa-apa upacara itu dan sebahagian daripada upacara itu.
(3) Mana-mana orang yang menjadi atau bertindak sebagai anggota masyarakat Triad atau menghadiri mesyuarat itu atau isfound memiliki , atau mempunyai jagaan atau kawalan mana-mana buku, akaun, tulisan, senarai anggota, meterai, panji-panji atau insignia bagi, atau yang berhubungan dengan , mana-mana Triad masyarakat sama ada masyarakat itu ditubuhkan di Malaysia atau tidak, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi * lima belas ribu ringgit. Penalti kerana salah guna wang atau harta pertubuhan berdaftar

53. (1 ) Jika, atas aduan yang dibuat oleh ahli berdaftar masyarakat, atau oleh Pendaftar dibuktikan dengan memuaskan hati seorang Mahkamah Sesyen bahawa mana-mana pemegang jawatan atau anggota pertubuhan belia itu Hasin milik atau kawalannya mana-mana masyarakat ofthe harta sebaliknya dengan mengikut peraturan-peraturan masyarakat, menyalahi undang-undang atau mempunyai ditahan atau dengan sengaja menggunakan mana-mana wang masyarakat untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan atau diarahkan dalam peraturan masyarakat dan dibenarkan oleh Akta ini, Mahkamah hendaklah, jika difikirkan perlu untuk
keadilan kes itu menghendaki demikian, perintah pemegang jawatan atau anggota untuk menyampaikan semua harta itu kepada pemegang amanah masyarakat dan membayar kepada mereka wang supaya ditahan menyalahi undang-undang atau tidak wajar digunakan.

(2) complaintmade undersubsection (1) otherthan aduan yang dibuat oleh Pendaftar tidak akan dilayan melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahawa pengadu itu, pada tarikh aduan itu, anggota koperasi berdaftar itu berkenaan dengan harta aduan yang dibuat sedemikian

(3) Mana-mana orang yang terikat dengan perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) yang failsto mematuhi termsthereof dan arahan yang diberikan di dalamnya dalam masa yang dinyatakan dalam perintah itu adalah bersalah suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan , dikenakan denda tidak melebihi ** lima ribu ringgit.
(4) Sesuatu perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) tidak boleh menyentuh atau menghalang pendakwaan , atau prosiding sivil terhadap , apa-apa seperti pemegang jawatan atau anggota.

* CATATAN-Dahulunya "sepuluh ribu ringgit "-lihat Akta Pertubuhan (Pindaan) 1998 [Akta A1027 ].
** CATATAN-Dahulunya " dua ribu ringgit "-lihat Akta Pertubuhan (Pindaan ) 1998
[Akta A1027 ] 0,52 Undang-Undang Malaysia AKTA 335
Penalti kerana mempamerkan atau menggunakan perakuan pendaftaran yang telah dibatalkan


53A. Mana-mana orang yang mempamerkan atau menggunakan apa-apa ofregistration sijil atau menyalin daripadanya masyarakat yang pendaftarannya telah dibatalkan dengan pengetahuan bahawa perakuan pendaftaran telah dibatalkan adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ribu ringgit

Ahad, 9 Jun 2013

UTUSAN MALAYSIA - 10 JUN 2013

Ahli silat gayong daftar semula
Oleh TERMIZI CHE ANUAR
pengarang@utusan.com.my
http://utusan.com.my/pix/2013/0610/Utusan_Malaysia/Dalam_Negeri/dn_21.1.jpg
Ismail Jantan menunjukkan sijil pendaftaran persatuan itu yang telah diperakui oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia di Taman Melawati, Kuala Lumpur, semalam.
KUALA LUMPUR 9 Jun - Kira-kira 50,000 ahli Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia diminta mendaftar semula keahlian masing-masing selepas pertubuhan itu didaftarkan di bawah Pendaftar Pertubuhan (ROS).
Pengerusinya, Datuk Ismail Jantan berkata, arahan mendaftar dengan ROS itu bukan hanya dikeluarkan Pesuruhjaya Sukan kepada Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia tetapi melibatkan semua pertubuhan silat lain.
"Sehingga kini, sebanyak 596 ahli pertubuhan ini telah mendaftar semula dengan kami berbanding jumlah ahli kira-kira 50,000 orang.
"Sehubungan itu, kami meminta ahli-ahli lain di seluruh negara tampil melakukan perkara sama supaya mereka menjadi ahli pertubuhan yang sah," katanya ketika ditemui di sini hari ini.
Sebelum ini, semua pertubuhan seni silat berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan namun bermula tahun ini, pendaftaran pertubuhan itu perlu dibuat di bawah ROS.
Mengulas lanjut, Ismail memberitahu, pihaknya kini sudah berjaya mendaftarkan sebanyak 30 cawangan pertubuhan silat sedia ada dengan ROS dalam tempoh sebulan.
Sehubungan itu, kata beliau, pihaknya kini giat menjalankan usaha memastikan lebih banyak cawangan pertubuhan tersebut yang berjumlah 145 cawangan di seluruh negara mengambil langkah sama.
"Langkah ini perlu dilakukan supaya setiap cawangan dapat menjadi pertubuhan sah mengikut peraturan dan undang-undang baharu tersebut," katanya.
Mana-mana ahli yang mahu mendapatkan maklumat lanjut atau mendaftar semula cawangan sedia ada boleh menghubungi 06-3851811 atau 012-6877091.

·     

Selasa, 14 Mei 2013

SIJIL PENDAFTARAN PSSGM BAHAGIAN NEGERI MELAKA

Pelbagai urusan yang dilakukan akhirnya , Sijil Pendaftaran PSSGM Bahagian negeri Melaka , berjaya dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Pertubuhan .

Tiada lah lagi kerisauan , anak anak Gayong Melaka bergerak dibawah pertubuhan yang telah disahkan Pendaftaranya .


 No Pendaftaran : PPM 010-04-09042013-000001 .

Cawangan yang pertama berdaftar di Malaysia . Hingga hari ini baru lima cawangan berdaftar , tetapi semua dari Negeri Melaka . 

BAGAIMANA DENGAN NEGERI NEGERI LAIN ?  

 Masihkah ingin meletakan ahli ahli berada dibawah pertubuhan yang tidak  sah ? 
SURAT KEBENARAN MENUBUHKAN 
No Rujukan PPM     : PPM-010-04-09042013-000001
KEBENARAN MENUBUHKAN CAWANGAN

Mengikut peruntukan Seksyen 12 Akta Pertubuhan 1966, saya dengan ini memberikan kebenaran untuk menubuhkan BAHAGIAN NEGERI MELAKA (PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA) seperti yang dinyatakan di bawah ini:-

Bil
Rujukan PPM
Nama Cawangan
Alamat Cawangan
1
PPM-010-04-09042013-000001
BAHAGIAN NEGERI MELAKA
LOT 114 , KUARTAS PERHUTANAN , PEKAN MASJID TANAH , 78300 MASJID TANAH , MELAKA,  MASJID TANAH       MELAKA

                                   

Bertarikh pada : 03 Mei 2013                          

                                                                                                                 
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,


(FAIZAHNOR BINTI SIDEK)
b.p Pendaftar PertubuhanKhamis, 4 April 2013Persediaan PSSGM Melaka untuk Perkemahan pada kali ini .

Isnin, 11 Mac 2013

PERKEMAHAN INTERAKSI DAN MOTIVASI PESILAT MUDA , ANJURAN PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA , BAHAGIAN NEGERI MELAKA 2013 Sempena Sambutan Ulangtahun Pengistiharan “ Melaka Bandaraya Bersejarah”


Adalah dimaklumkan bahawa Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia , Bahagian negeri Melaka  akan mengadakan satu Perkemahan Perdana Interaksi dan Motivasi Pesilat Muda ,   sempena Sambutan Ulang tahun pengistiharan Melaka Bandaraya Bersejarah   Dari itu adalah dengan ini ditawarkan kepada ahli ahli PSSGM untuk menyertai program diatas mengikut aturcara  berikut :

Tarikh :           12 hingga 15 April 2013   ( Jumaat – Isnin )
                       ( bagi luar Melaka  program akan dihabiskan pada 14.4.2013  , jam 5.00 petang )

Tempat           :           Tapak Perkemahan ,Pulau Besar ,  Pernu  ,  Melaka
Bayaran          :           RM 30.00 seorang   
Kemah            :           Disediakan sendiri  oleh ahli .
                                   


SEJARAH PERKEMAHAN

Setiap tahun pelbagai aktiviti telah dianjurkan oleh Pertubuhan ini di Negeri Melaka seperti Perkemahan Perdana , Kejohanan Silat Olahraga dan Silat Seni  Kursus Silat Olahraga dan Pelbagai Kursus Senjata Tradisonal   yang sentiasa ditunggu oleh ahli ahli untuk menyertai

Aktiviti perkemahan ini adalah merupakan aktiviti tahunan Pertubuhan Perkemahan Perdana ini telah diadakan dari tahun 2008 lagi  secara kecil kecilan sempena sambutan ulangtahun Hari Pengistiharan Melaka Bandaraya Bersejarah , ( 2008 – Pantai Pengkalan Balak , 2009 – Pantai Pengkalan Balak , 2010 - Padang Kementerian Belia Dan Sukan Ramuan China Besar , 2011 - Hutan  Rekarasi Sungai Udang- Kem Rela Zon Selatan dan 2012 -  Padang Rekarasi Bukit Beringin , Masjid Tanah , Melaka .

Pertubuhan ini juga telah mengadakan beberapa kali Perkemahan di Pulau Besar dengan membawa perserta Ko Kurikulum Silat Seni Gayong Malaysia , Kolej University Islam Melaka , Universiti Multimedia  dan Universiti Malaya , dengan jayanya

Pulau Besar mempunyai sejarah tersendiri kepada pertubuhan ini . Pada tahun 1959 , Mahaguru Silat Seni Gayong Malaysia sendiri iaitu Datuk Meor Abdul Rahman Bin Daing Uda Hashim telah hadir dalam satu persembahan secara besar besaran di Gelanggang Bukit Lintang , Melaka diatas jemputan  En Yaaman . Seterusnya rombongan Mahaguru ini  telah singgah di Pulau Besar dan membenutk susunan Ahli Lembaga Adat kali pertama  dengan perlantikan  Orang 4, Orang 8, Orang 16 dan Orang 32. Dari ini , Pulau Besar ini memang mempunyai kaitan rapat dengan Pertubuhan.

                                                                       MATLAMAT

Menghimpunkan seberapa ramai ahli Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia di Pulau Besar  yang mana Pulau yang mempunyai sejarah tersendiri dengan pertubuhan ini serta Mahagurunya   disamping  membuktikan Pulau Besar , sebuah pulau yang selamat dari igauan rakyat tentang pekara pekara mistik . Dengan ini dapat membantu  kerajaan negeri Melaka dalam mempermosikan Pelancungan  di Pulau Besar 

OBJEKTIF

·        Memaklumkan bahawa Pertubuhan secara berterusan  memainkan perananya sebagai sebuah badan NGO yang menyokong usaha kerajaan untuk membendung masalah belia negara Agama menjadi sumber inspirasi, motivasi dan pengawalan untuk bertingkahlaku yang bernilai lluhur dari segi agama dan kepentigan masyarakat.

Memaklumkan    bahawa    Pertubuhan    secara    berterusan menjalankan  kegiatan  pembangunan  bagi  memastikannya bergerak  selari  dan  bertepatan  dengan  dasar-dasar  sukan,pendidikan dan kebudayaan Negara

Memaklumkan bahawa pertubuhan ini sentiasa releven  dalam menjalankan pelbagai aktiviti dan sentiasa di minati ramai

Memaklumkan bahawa pertubuhan ini tetap bersama menyokong usaha kerajaan untuk menjadikan Melaka lebih lebih lagi Pulau Besar sebagai salah satu tempat pelancungan yang terbaik

Syarat penyertaan :

1.     Penganjuran aktiviti ini  bertujuan  untuk menghimpunkan seberapa ramai ahli demi memastikan Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Bahagian Negeri Melaka akan  terus menyumbang kepada  menangani masalah belia Negeri Melaka dan mencetuskan rasa cinta di  kalangan  generasi  muda terhadap  kegiatan  budaya warisan bangsa  di Bumi Hang Tuah – Pahlawan Melayu di samping aktiviti aktiviti tetap yang dilakukan setiap tahun iaitu Majlis Pendaftaran Ahli Baru ,  Penerimaan Murid Baru dan penyampaian Penyelarasan Pelajaran

2.     Haruslah mendapat kelulusan dari Jabatan Pelajaran Negeri Melaka , Sekolah dan ibu bapa .

3.  Pendaftaran  akan terus diadakan di Jeti Anjung Batu , Pernu , Melaka   pada jam 5.00 petang – 6.00 petang 12.4.2013 . Bayaran Pendaftaran  adalah RM 30.00 seorang , meliputi penginapan kemah , makan minum dan latihan latihan khas  yang diadakan .  (  Tambahan bayaran untuk yang ingin mengikuti  : Majlis Penerimaan Murid Baru  RM 15.00 / RM 25.00 ( Pelimau seni ) 

4.  Setiap peserta seharusnya membawa kelengkapan diri , pakaian silat , ubat ubatan dan pakaian secukupnya serta surat kebenaran ibubapa  yang dilampirkan .

5.     Bagi ahli ahli lama , PSSGM Melaka menawarkan latihan seni pisau  dengan bayaran tambahan RM 10.00 untuk senjata pisau  dan sedikit nota .

6.   Guru Penasihat atau pengerusi Gelanggang hendaklah memaklumkan jumlah penyertaan pada atau  sebelum 8 April 2013 dengan  menghubungai Setiausaha Pertubuhan ini  ( 012-6877091  / 019-6868123 )

7.     Harga sebenar RM 80.00 seorang  : makan minum RM  18 .00 x 3 hari , Tambang RM 14.00 , Insuran RM 5.00 , Kemah  RM 3.00 X 3 hari , lain lain Kos  : RM  5.00


Isnin, 4 Mac 2013

SURAT PEJABAT PESURUHJAYA SUKAN MALAYSIA

Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia teah mengeluarkan satu surat arahan untuk semua badan seni mempertahankan diri  untuk mendaftar ke Pejabat Pendaftaran Pertubuhan semula bermula minggu ini , masa hanya diberikan selama 60 hari . Masalahnya , badan induk belum mendaftar ke pejabat Pendaftaran Pertubuhan , negeri negeri dan daerah tidak dapat membuat tindakan untuk mendaftar ke Pejabat Pendaftar pertubuhan . Dah Cakap masa mesyuarat Agong hari tu , tapi masih belum ada buat tindakan ...Untuk mendaftarkan ke Pejabat Pendaftar Pertubuhan , sesuatu pertubuhan yang mempunyai badan induk harus mendaftar dahulu , mengadakan mesyuarat agong khas untuk memindahkan kesemua  berkenaan pertubuhan , Nama Pertubuhan , Pelembagaan , keahlian , harta , kewangan dan seseluruhan berkaitan dengan pertubuhan yang didaftarkan , bukan boleh buat pindah tukar baju je ....


Kini hanya Persatuan seni memepertahankan diri berorantasikan Silat Olahraga sahaja yang akan berdaftar dengan pejabat Pesuruhjaya Sukan . Yang lain semua kena pindah ke pejabat pendaftaran Pertubuhan .


Rabu, 16 Januari 2013

AKTIVITI PSSGM MELAKA 2013


CADANGAN  AKTIVITI  TAHUN  2013
PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA ,
BAHAGIAN NEGERI MELAKA


BULAN

AKTIVITI

TEMPAT
JAN

19 & 20hbPenyelarasan pelajaran Kegurulatihan


Pusat Aktiviti PSSGM Melaka

FEB
1 -3 hb

10hb


Kursus Silat Olahraga

Majlis Silaturahim PSSGM


Kompleks Rakan Muda , Alor Gajah

Gelanggagn Solok Limau Nipis
MAC
22-24hb


Pertandingan Silat PSSGM Melaka  

Pusat Aktiviti PSSGM Melaka

APRIL

12-15hb


Perkemahan Pesilat Muda
( Kursus Seni Pisau  )

Pulau Besar
MEI
24 -26hb


Kursus Seni Tekpi


Kompleks Perikanan , Kuala Linggi
JUN
14-16hb


Kursus Pengurusan Dan pentadbiran


Kompleks Rakan Muda Alor Gajah
JULAI
20hb


Majlis Berbuka Puasa

Ujian Peningkatan bengkong

Pusat Aktiviti PSSGM Melaka

OGOS
24hb


Majlis Sambutan Hari Raya
Penyampaian Bengkong Peningkatan 2013


Pusat Aktiviti PSSGM Melaka
SEPT.
13-16hb


Kursus Seni Tembong

Pusat Aktiviti PSSGM Melaka
OKT
4-6hb


Kejohanan Seni Mempertahan Diri
Institut pengajian Tinggi

Kolej University Islam Melaka
NOV
5hb


Awal Muharram

Gelanggang Solok Limau Nipis
DIS
27-29hb


Kursus Gurulatih

Kompleks Beli dan Sukan Ayer Keroh.


Isnin, 7 Januari 2013

CERITA MESYUARAT AGONG PSSGM KEBANGSAAN.

Assalammualaikum ...

Tamat sudah teka teki mesyuarat Agong PSSGM Kebangsaan , telah berjalan dengan lancar . Namun nak cerita sedikit beberapa pekara

PSSGM Melaka telah menghantar perwakilan  dari Bahagian negeri  lima orang , iaitu : Zuraini Husin , Rizal Husin , Roszaidi Yusof , Hairulnizam Johar dan Ishak Bin Maarif , sementara Daerah Alor Gajah adalah Siti Salwa Binti  Ismail , Ali Hanafiah  dan Muhammad Asyaari .

Sebelum bertolak ke Kuala Lumpur , perbincangan telah dibuat , bagi pemilihan YDP , Melaka akan calunkan :

Plan A : Mencalunkan Cg Sazali Meor Abdul Rahman sebagai YDP .
Jika , dilihat tidak ada komitment .

Plan B ; Mencalunkan YDP Melaka untuk jawatan YDP
Jika dilihat ada percaturan :

Plan C : YDP Melaka akan mencalunkan YDP Lama untuk memegang jawatan .

Bila kami sampai di Hotel , saya telah melihat ada percaturan , di mana kerusi Perwakilan Negeri Melaka , Daerah Alor Gajah dan Johor Baharu di letakan dibelakang sekali . Pengalaman saya dalam penyusunan mesyuarat Agong telah mengajar saya , dari segi susunan kerusi ini . Maka Planc C perlu dilakukan .

Maka Dato Ismail Bin Hj Jantan telah mencalunkan YDP lama mengekalkan jawatan , kerana kalau lawan pun mungkin tidak akan ada makna nya , malahan akan dikatakan untuk mengocak dan menghuruharakan mesyuarat aja ataupun seperti yang dikatakan " SENGAJA CARI PASAL "  . Namun tujuan  darii itu adalah untuk membaca dan melihat jawapan hati hati perwakilan  dan AJK lama adakah betul persoalan lama Dato Ismail , dalam mesyuarat AJK 8.12.2012 yang lalu benar atau tidak ,  ? Mereka memang dah bersedia untuk menolak Dato Ismail .

Bagi saya , dari dulu pun saya tidak berminat YDP Melaka , Dato Ismail Jantan   untuk menjawat jawatan YDP Kebangsaan , kerana terlalu banyak masa , kewangan dan kehidupan akan tertumpu ke Kebangsaan , seperti tahun 2008 - 2009 yang lalu . Malahan akhir akhir ni pun beliau tidak berminat untuk merebut jawatan tersebut . Malas nak turun naik ke KL tu katanya .

Namun apa yang ingin saya ucapkan dalam ucapan penangguhan yang lalu tak sempat untuk diperkatakan , kerana terlalu banyak pekara yang lain dibincangkan . Ingin saya menyatakan di sini antaranya yang ingin saya ucapkan  sebagai pengetahuan sahaja .


Sebelum  saya bercakap panjang lebar di sini , terlebih dahulu saya ingin memohon maaf kepada semua yang hadir di sini jika ada kata kata saya akan menyinggung atau menyakitkan hati .  Mohon maaf semua
Terlebih awal saya ucapkan tahniah kepada semua yang telah terpilih dalam menerajui Pertubuhann ini dalam masa dua tahun akan datang . Berdiri saya disini bukan lah apa , kerana ingin meluahkan sedikit rasa hati selama ini .
Pada tahun 2009 lalu Gayong Melaka adalah negeri pertama calunkan YDP untuk menerajui Pertubuhan dalam Mesyuarat Agong  Gayong Melaka , walau pun pada ketika itu ramai yang tidak mahu beliau menerajui Pertubuhan ini , mereka mahukan Datuk zainal Sakom  , malahan saya pernah menjadi mangsa , ketika khatam keris di Melaka , yang mana  saya telah menjemput YDP , tetapi , semua orang mahu orang lain . selaku penganjur , tentulah  Gayong Melaka yang manjadi mangsa . 
Begitu juga dengan Kejohanan  Silat Gayong Malaysia Kebangsaan di Melaka , ada pihak tidak mahu YDP merasmikan program . Terpaksalah kami memaklumkan kepada YDP dengan alasan alasan . Tapi orang orang inilah yang menjilat balik , yang sentiasa mendampingan YDP . Apakah YDP tahu musuh sebenar YDP ?
Ketika  kes mahkamah Tinggi , di Jalan Duta , Saya dan Dato Mail lah harapan YDP untuk memberikan sokongan dan semangat , saya dari Melaka terpaksa datang cepat kerana tiada muka , tiada siapa dari mana mana boleh datang bantu memberikan sokongan  samada orang Selangor , Wilayah ataupun keluarganya . 
Ketika menyelesaikan masalah di pejabat Pesuruhjaya sukan , saya dan Dato Mail lah yang diserahkan tanggungjawab untuk menyelesaikan , tidak dibenarkan pulang ke Melaka selagi tak selesai kat pejabaat Pesuruhjaya sukan .

SAYA TIDAK  MINTA DIBALAS DALAM APA JUGA USAHA , BANTUAN SAYA  SELAMA INI . Malahan saya tidak berminat pun untuk jadi AJK Pusat ketika itu . 

Tetapi saya tidak tahu APAKAH SALAH SAYA , saya di fitnah , diumpat , dikeji , dihina , dipinggirkan   Apakah ini balasanya , apakah oreng orang disekeliling beliau tahu , bagaimana hati kami .

Sebaliknya ada yang mengatakan hati saya dengki kianat , busuk bagaikan bangkai , dah hati saya tak berkharuan  tentang duit berjuta juta .
Sedarkah  tuan tuan , bahawa tuan tuanlah yang hati tak berkharuan , apa bila Gayong Malaysia , mempunyai duit berjuta , ketika itu lah tuan tuan  semua menghampiri  YDP . Masa pertubuhan tidak mempunyai kewangan dahulu , dimana tuan tuan , kalau bukan Melaka yang buat program ,  mana negeri tuan tuan ? Sebenarnya , tuan tuanlah yang banyak menaburkan fitnah , bersangka buruk dengan kami .
Saya selaku AJK tahu , Duit berjuta itu  tiada siapa boleh miliki , saya bukan lah orang BODOH , berfikiran begitu .  Duit itun adalah milik ahli ahli pertubuhan semua . Tetapi…
Yang sering menjadi persoalan saya , YDP selalu membuat program , tidak berbincang , selalu buat keputusan sendiri . Selepas program tidak ada posmortam kewangan . Saya sebagai AJK tidak tahu aliran kewangan , darimana kewangan didapati dan dibelanjakan . Berhutang ke  ? Ada lebih ke ? Mengapa ?

Apa bila orang lain , ahli ahli diluar sana mempersoalkan tentang kewangan , tentang aktiviti , saya sebagai AJK pun sama akan terlibat , mengapakah  dibiarkan orang membuat TOMAHAN , sentiasa .

Ini  juru audit , tidak bertugas pun  . Kita pertubuhan besar , kalau ada mana mana pihak  membuat lapuran polis , lapuran SPRM , saya pun akan terlibat . Tidak sedarkan tuan tuan tentang pekara ini .

Habis habis , ada yang mengatakan saya nak berperang , nak bergaduh , saya mendapat didikan pengurusan pentadbiran pertubuhan ini bukan baru , dari Allahyarham Hj Razali Salleh lagi . Saya sering kali menghadiri kursus kursus pengurusan anjuran Pejabat Pesuruhjaysa sukan , Jabatan Belia , kementerian kebudayaan dan kerajaan negeri  malahan sering kali menganjurkan kursus pengurusan . Saya bukan orang BODOH dalam pengurusan pentadbiran . Yang pastinya saya bukan orang PENGECUT  suka  cakap belakang . Takut dengan bayang bayang sendiri .

Mengapakah  ada yang mengatakan saya tidak ikhlas , kalau saya tidak ikhlas , saya akan  biarkan  Pertubuhan ini dihina , dicaci . Saya sendiri tidak sanggup apa bila ada pegawai PPS mengatakan  Pertubuhan kita ini  Gah , buat program besar besar , tetapi  tak tahu pengurusan . “ Jagalah dia nanti “
Itulah antara perkataan yang saya dapati .
Saya juga agak terkejut apabila Pertubuhan ini tidka menyimpan rekod pendaftaran ahli semur hidup , mengapakah ahli saya mempunyai pendaftaran 2002 dan telah buat kad ahli seumur hidup , dikatakan tidak layak menhadiri mesyuarat ? Apa dah jadi dengan pentadbiran pertubuhan ini. Nasib baik saya menyimpan semua rekod , kalau negeri lain tu macaman pula ?

Dari itu , harapan saya , pada tahun tahun akan datang , berjaga jagalah wahai AJK dan Anak Gayong Malaysia , jangan memFitnah , adu doba , mengumpat mengkeji ,menghina sesama ahli  , di jadi  amalan hidup dalam bersilat . Janganlah bila buka mulut je bau longkang , buka mulut je bau jamban .

Balasan ALLAH itu nyata dan amat cepat , kadang kala  balanya  , akibatnya , hukumanya , sampai kepada anak cucu kita . Ingatlah wahai kawan kawan .

Sekian terima kasih . 

Namun yang nyatanya , saya rasa bersyukur tidak terlantik menjadi AJK Pusat lagi . Saya rasa bebas .Selasa, 1 Januari 2013

PEMILIHAN MAJLIS JAWATANKUASA AGONG

Sudah kah perwakilan  bersedia untuk memilih Ahli jawatankuasa Agong Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia . Kali ini . Cadangan calun calun yang berkelayakan  untuk mentadbir Pertubuhan ini ke arah yang lebih gemilang dan terbilang   berdasarkan peraturan seperti lampiran.

Peraturan 12 : Majlis Ahlijawatankuasa Agong.


Peraturan 21 : Jawatankuasa pertubuhan Daerah .


Peraturan 25  :Majlis Jawatankuasa Pertubuhan Negeri .


Pastikan juga pemilihan Ahli jawatankuasa di perengkat Daerah , Negeri dan kebangsaan mengikut peraturan yang ada dalam Pelembagaan . Kesilapan tidak merujuk kepada Pelembagaan akan menyebabkan  Jawatankuasa  yang ada tidak mempunyai kuasa  dan berkemampuan menjalankan tugas .Kisah Kami

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...